Wajib sokong Morsi - Dr Yusuf al-Qaradawi HOME

Monday, October 31, 2011

Dakwah perlu bantuan semua masyarakat

Oleh USTAZ ZAINUDIN HASHIM


DAKWAH biasanya bererti mengajak kepada Islam. Bahasa Arab dakwah bermakna secara harfiah menyeru atau mengajak, dijadikan(participle) aktif suatu kata kerja dengan pelbagai makna seperti memanggil, menjemput.
Seorang Muslim yang menjalankan tugas dakwah, sama ada dia seorang ahli agama atau dalam suatu usaha masyarakat sukarelawan, digelar sebagai da’i, jamaknya adalah du’at.

Seorang da’i menjemput orang untuk memahami Islam melalui proses dialog, dan dapat dikategorikan dalam sesetengah kes sebagai muballigh (penyampai ajaran agama Islam).

Dalam konteks dakwah Islam, tujuan dakwah adalah untuk menjemput orang, yang asal memang daripada keluarga Islam dan juga yang bukan Islam, ia untuk menjelaskan aspek penyembahan kepada Tuhan yang sebenar-benarnya seperti disebutkan dalam al-Quran, dan juga untuk memberitahu mereka berkaitan Nabi Muhammad s.a.w. Dakwah juga terdiri dari tugasan untuk menjelaskan Islam melalui tindakan, perbincangan atau dialog.

Kaedah untuk menarik perhatian sasaran dakwah:

1. Mempermudahkan dan kelonggaran yang diberikan

Masyarakat non Muslim (bukan Islam) diberi pilihan dengan tidak ada paksaan untuk menerima Islam. Mereka boleh menilai dengan melihat kepada keperluan fitrah semula jadi yang ada dalam diri mereka.

Islam sentiasa membenarkan pendakwah mempermudahkan dan menarik alternatif bagi memberi kelonggaran dalam beberapa hal kepada bukan Islam dan saudara baru memeluk Islam.

2. Dakwah bil hal.

Setiap perilaku dan amalan harian para pendakwah dan umat Islam hendaklah mencerminkan kesucian Islam yang menjamin kesejahteraan dan ketenteraman sejagat.

Setiap tindakan akan dilihat oleh masyarakat bukan Muslim untuk dinilai sebelum menerima Islam. Tingkah laku mestilah berasaskan nilai tauhid, mengikut syariat Islam serta berbentuk ajakan kepada kesempurnaan Islam.

3. Dakwah melalui pendidikan.

Pendidikan Islam sendiri merupakan proses mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai fitrah insaniah. Proses pendidkan Islam ini akan membina akhlak dan membawa kepada kehidupan yang sempurna.

Dakwah secara ini perlu merujuk kepada cara dakwah Rasulullah s.a.w. semasa di peringkat awal Islam yang lebih memberi penekanan kepada psikologi, rohani dan perasaan dengan menganjurkan kelas-kelas fardu ain, ceramah, forum dan apa yang dilihat bersesuai dengan tuntutan semasa.

4. Dakwah melalui pergaulan Islam telah menggesa kepada umat Islam umumnya dan para pendakwah khususnya supaya mewujudkan suasana pergaulan yang baik dan menunjukkan jalan yang lurus kepada masyarakat yang belum Islam atau bukan Muslim. Para pendakwah harus mengenali latar belakang masyarakat yang hendak diseru itu terlebih dahulu supaya dapat melicinkan pergaulan dan proses bermuamalah dengan mereka.

5. Dakwah melalui ziarah.

Ziarah merupakan satu usaha mendampingkan diri dengan bukan Muslim yang digalakkan oleh Islam terutama di waktuwaktu yang diperlukan seperti apabila mereka sakit, bermasalah, mahukan pertolongan dan seumpamanya. Ziarah boleh melapangkan dada mereka dan memberi ketenangan.

Tribulasi yang dihadapi oleh tenaga pengajar

Apabila dilihat dari aspek dakwah dari sudut teori dan praktikalnya, ia memperlihatkan bahawa dakwah atau seruan kepada menerima Islam sebagai agama yang universal memang kelihatan indah jika ia mendapat sokongan padu di kalangan mereka yang menerajui sesebuah pertubuhan yang mengendalikan tugas dakwah melalui pendidikan atau pembelajaran.

Kesedaran bukan Muslim kepada Islam boleh dikatakan positif dan mendapat sambutan yang menggalakkan sejak kebelakangan ini. Mereka yang datang pada peringkat awal dalam pengajian sebagai pemerhati, tetapi apabila telah mendengar dengan baik penjelasan mengenai ketuhanan Allah Yang Maha Hebat, mereka tidak ragu-ragu, bukan sekadar mereka menerima dan mahu berubah, malah menceritakan pula apa yang didengar kepada rakan-rakan mereka yang masih lagi berada dalam kepompong agama asal mereka.

Penerimaan mereka kepada Islam bertambah baik dari semasa ke semasa, inilah pengalaman yang penulis lalui bersama rakan-rakan tenaga pengajar di sebuah pertubuhan Islam (tidak mahu sebut nama institusi berkenaan) yang menganjurkan kelas-kelas pengajian agama terutama kepada saudara-saudara baru ataupun mereka yang sudah menampakkan kecenderungan kepada Islam. Tenaga-tenaga pengajar ada yang terdiri daripada pensyarah universiti tempatan, pendakwah bebas, yang sedang menyediakan tesis MA dan PhD dan sebagainya.

Bagi tenaga pengajar seperti penulis yang bekerja dengan memperolehi pendapatan tetap tidak menjadi masalah, walaupun kelas-kelas pengajian itu dijanjikan bayaran, tetapi agak lambat dan kadang-kadang mengecewakan.

Apa yang jelas, bagi tenaga pengajar yang sepenuh masa mencurahkan ilmu di situ, menghadapi dilema kerana apabila lambat menerima bayarannya, ia akan menjejas prestasi dan kualiti penyampaiannya, kerana mereka ini tinggal di bandar yang semua pihak sedia maklum, tidak ada yang percuma, semua perlu dibayar, mereka pula bukan malaikat dan mempunyai anak yang ramai.

Apabila kita bandingkan keberkesanan para muballigh Kristian yang dibantu dan dibiayai sepenuhnya tugasan mereka berbanding dengan para pendakwah, ustaz, pendakwah dan apa pun namanya, maka jelas kelihatan bahawa program Kristianisasi akan dapat diterima kerana kesungguhan para muballigh yang tidak perlu memikirkan tentang bayaran, malah fokus diberikan kepada tumpuan dakwah Kristianisasi, sementara muballigh Muslim pula tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, kerana pihak yang memegang jawatan utama dalam pertubuhanpertubuhan Islam tidak memainkan peranan yang sewajarnya, malah berbangga dengan jawatan yang disandang dan kurang melakukan pemantauan terhadap kelas-kelas pengajian yang dijalankan.

Baca Seterusnya......

Laporan Audit: Akauntabiliti Kerajaan Kelantan cemerlang

Oleh WAN NIK WAN YUSSOF
Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan

FALSAFAH pengurusan dan pentadbiran Negeri Kelantan sejak 1990 sehingga kini ialah berpaksikan ubuiyah, masuliyah dan itqan. Menghayati falsafah ini, maka dalam aspek penguhttp://terompahbesi.files.wordpress.com/2011/08/pas-tipu.jpg?w=240&h=160rusan kewangan telah berlaku amalan berhemat, berjimat, telus dan cekap.

Suatu amalan yang memenuhi nilainilai akauntabiliti yang pastinya menyempurnakan Indeks Akaun tabiliti (IA). Hal ini terbukti dan terserlah menerusi Laporan Ketua Audit Negara 2010.

Indeks Akauntabiliti

Pengauditan sebenarnya bertujuan untuk menilai sama ada pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri berlaku mengikut undang-undang dan peraturan kewangan.

Mekanisme penilaiannya adalah berasaskan pemakaian Indeks Akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara. Ia berlaku sejak tahun 2007 dan tahun 2010 lepas adalah tahun keempat pelaksanaannya.

Indeks Akauntabiliti diwujudkan bertujuan untuk membuat penilaian secara objektif terhadap pengauditan pengurusan kewangan Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri bagi mengukur dan menambah baik kawalan pengurusan kewangan yang cemerlang. Indeks Akauntabiliti diberi penarafan berdasarkan kepada tahap pematuhan terhadap peraturanperaturan kewangan berhubung dengan kawalan pengurusan, terimaan, perbelanjaan, akaun amanah/kumpulan wang amanah dan deposit, aset, pinjaman, pelaburan dan penyediaan Penyata Kewangan.

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti telah membantu mewujudkan budaya kerja berasaskan amalan terbaik. Selain itu, “budaya membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul” bukan sahaja dapat mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan kewangan Jabatan/Agensi malah mencapai amalan integriti, keutuhan dan akauntabiliti yang ditekankan oleh Kerajaan..

Laporan Ketua Audit Negara

Menurut Ketua Audit Negara, Tan Sri Dato’ Setia Haji Amrin Buang laporan mengenai Negeri Kelantan bagi tahun 2010 lalu adalah meliputi aspek penyata kewangan Kerajaan Negeri dan pengurusan kewangan jabatan/agensi. Ia disediakan hasil daripada pengauditan yang dijalankan di beberapa Jabatan/Agensi Negeri sepanjang tahun 2010. Di antara agensi terlibat 10 jabatan ialah Pejabat Perbendaharaan Negeri, Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha Kerajaan, Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan Kerja Raya Negeri, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri, Jabatan Perikanan Negeri Kelantan, Jabatan Perhutanan Negeri, dan Pejabat Pembangunan Negeri.

Kesemua jabatan yang diaudit itu boleh dikatakan hampir 90 peratus perkhidmatannya adalah terlibat secara langsung dalam menyediakan kemudahan untuk rakyat. Justeru di sebalik laporan audit oleh Ketua Audit Negara adalah menggayakan prestasi penjimatan cemerlang yang diamalkan oleh Kerajaan Negeri pimpinan Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz.

Bajet yang diaudit

Berdasarkan peruntukan bajet 2010, kesemua bajet bagi 10 jabatan yang diaudit adalah berjumlah RM192.25 (termasuk perbelanjaan mengejut). Namun apa yang berlaku, perbelanjaan sebenar ialah sebanyak RM168.24. Maka ia boleh dianggap sebagai penjimatan kira-kira RM24 juta. Kesan penjimatan itu, maka nilai defisit bajet Kerajaan Negeri dapat diatasi.

Demikian pula, dilaporkan akaun kena bayar (AKB) Negeri Kelantan turut menurun, iaitu pada tahun 2010, jumlah AKB adalah RM15.99 juta berbanding RM38.87 juta pada tahun 2009. Bermakna telah menurun sebanyak RM22.88 juta atau 58.9%. Sekali gus boleh dikatakan beban tanggungan hutang (apa-apa perbelanjaan yang sepatut dibayar) telah menunjukkan prestasi baik dari segi beban. Ia berpunca daripada pengurusan membayar yang dianggap cekap yang disokong oleh sumber kewangan yang ada dan ketulusan amalan kewangan.

Demikian juga, Kerajaan Kelantan dilihat turut melaksanakan strategi pembangunan masa depan yang menjamin penerusan sumber hasil negeri, iaitu perhutanan.

Ia dapat dilihat menerusi Kumpulan Wang Pembangunan Hutan yang diwujudkan.

Kumpulan wang ini bertujuan untuk melaksanakan pelbagai projek seperti menyedia, melaksana dan mengkaji semula rancangan pengurusan hutan Negeri.

Pada tahun 2010, baki Kumpulan Wang ini meningkat sebanyak RM3.67 juta atau 8.2% menjadi RM48.25 juta berbanding RM44.58 juta pada tahun 2009. Ia suatu strategi baik demi pengkayaan hasil masa depan negeri kerana baki yang lebih besar itu membolehkan perancangan pembangunan hutan yang boleh menyeluruh (extensive) pada masa depan.

Meningkatkan prestasi kewangan

Menurut Ketua Audit Negara, prestasi kewangan Jabatan/ Agensi Negeri Kelantan boleh ditingkatkan lagi menerusi amalan lima perkara yang diringkaskan sebagai SIKAP iaitu pertama SUPERVISION – penyeliaan yang rapi terhadap kerja yang diserahkan kepada pegawai bawahan.

Ketua Jabatan perlu memastikan garis panduan yang jelas dan terperinci disediakan sebagai rujukan oleh penjawat awam untuk menjalankan tugas mereka. Penjawat awam pula perlu melaporkan kemajuan kerja mereka secara berkala.

Kedua, INTEREST – setiap penjawat awam perlu melaksanakan tugas mereka dengan penuh minat, dedikasi dan tidak bersikap sambil lewa.

Ketiga, KNOWLEDGE – setiap penjawat awam mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang tugas masing-masing. Bagi tujuan ini, program latihan perlu dilaksanakan secara berterusan.

Keempat, ATTITUDE – setiap penjawat awam melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah.

Akhirnya, PROCEDURE – prosedur kerja yang lengkap dan jelas diwujudkan serta dipatuhi. Apa pun pandangan Ketua Audit Negara itu tidak bermakna kedudukan pengurusan kewangan Negeri Kelantan begitu kritikal atau tidak bermaya sehingga boleh dianggap tiada akauntabiliti.

Misalnya, daripada laporan daripada Ketua Audit Negara juga terhadap 14 agensi Kerajaan Negeri Kelantan pada tahun 2009 dikira mencapai tahap akauntabiliti cemerlang.


Baca Seterusnya......

Karpal: Penjenayah bebas di bawah hukum hudud

NONEMKini:Pengerusi kebangsaan DAP Karpal Singh menolak cadangan kerajaan negeri Kelantan bahawa undang-undang sivil harus setegas seperti undang-undang hudud .

Karpal, seorang peguam yang berpengalaman luas, berkata bahawa ia tanggapan salah untuk mentafsirkan bahawa hukum hudud atau undang-undang yang tegas seperti hukuman mati boleh menghalang seseorang daripada membuat kesalahan.

Katanya, penyokong hukum akan berhujah, tidak seperti undang-undang jenayah, standard pembuktian adalah sangat tinggi bagi kes-kes jenayah.

Walaupun standard pembuktian bagi undang-undang jenayah adalah "tanpa sebarang keraguan yang munasabah", undang-undang hudud adalah berdasarkan "kepastian", katanya.

"Sebagai contoh, empat orang saksi Islam cukup syarat diperlukan untuk membuktikan kes-kes zina mengikut undang-undang hudud. Ini adalah mustahil dan tidak sesuai untuk negara ini," kata Karpal, pada sidang akhbar di Pulau Pinang, semalam.

"Ia akan menjadi mustahil untuk membuat dakwaan. Penjenayah akan bebas kerana adalah mustahil bagi pihak pendakwa membuktikan kes kerana mememerlukan empat saksi beragama Islam yang cukup syaratnya.

"Malah, akan berlaku lebih banyak jenayah di negara ini apabila penjenayah tahu betapa sukarnya untuk membuktikan kes dan menghukum mereka. Perkara ini perlu dijelaskan kepada semua orang," kata Karpal lagi.

P/S :
Sebahagian komen dr Facebook
Nik Bahrum --dilepaskan dibawah hudud tidak semestinya terlepas dari hukuman takzir... mengajilah habis dulu sebelum nak komen...

Wan Adib Wan Roslan --Saudara karpal. sila ambil perhatian, statement awk yg kata zina itu jenayah pun dah x btul. Klau rogol boleh la dikatakan jenayah. Smentara zina adalah suka sama suka, dan bukannya jenayah sperti rogol. Apa la awk ni berhujah dgn kata klau nak buktikan kes zina pun susah, maka susah la nak buktikan jenayah. Maka berleluasalah jenayah. Statement awk pun dah x betul in first place. Awk ni nak kena byk blaja lagi. sila rujuk pakar2 perundangan Islam. Terima kasih...

Laksamana Chu Hai Ree --Tak payah komen lah Karpal pasal undang2 Islam jika kau pun tak paham pasal Islam... kau dgn Chua Soi Lek sama sahaja! Hanya zina sahaja yang perlukan 4 saksi kerana ia melibatkan hal2 peribadi.. kes lain seperti bunuh, rogol, rompak dll tak perlukan 4 saksi dan pembuktian seperti video, DNA jugak diterima.
Baca Seterusnya......

Hantaran Rita RM30,000

Sumber Metro

Majlis pertunangan Erni Dekritawati Yuliana Buhari dengan Kamarulazlan Mohamad Hanafiah malam tadi

KUALA LUMPUR: Kira-kira 500 orang membabitkan ahli keluarga dan kenalan rapat menghadiri majlis pertunangan anak sulung Allahyarham Datuk Sosilawati Lawiya, Erni Dekritawati Yuliana Buhari, 26 dengan Kamarulazlan Mohamad Hanafiah, 35, malam tadi.

Majlis diadakan secara tertutup di kediaman mewah keluarga jutawan kosmetik itu di Gombak, dekat sini dan turut dihadiri Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr Mashitah Ibrahim serta suami.

Acara bermula selepas solat Isyak apabila rombongan lelaki yang mengenakan pakaian berwarna ungu tiba jam 8.45 malam membawa tujuh dulang hantaran termasuk cincin pertunangan dan dibalas sembilan dulang oleh pihak perempuan.

Pertunangan Erni Dekritawati Yuliana atau Rita dengan Kamarulazlan yang juga Setiausaha Sulit Kanan kepada Mashitah menamatkan spekulasi berkaitan lelaki pilihannya kerana Rita yang kini menjadi Pengarah Nouvelle Beauty Centre Sdn Bhd sebelum ini pernah dikaitkan dengan beberapa individu. Difahamkan, jumlah hantaran yang bakal diterima Rita pada majlis perkahwinannya yang dijangka berlangsung 4 Disember depan ialah sebanyak RM30,000 serba satu manakala majlis persandingan di pihak lelaki pula dijadualkan pada 8 Disember.

Kisah peribadi Rita mula menjadi perhatian umum selepas ibunya bersama tiga yang lain, dibunuh kejam sebelum mayat mereka dibakar dan abu dibuang ke sungai dalam kejadian di Ladang Gadong, Banting, pada Ogos tahun lalu.


Baca Seterusnya......

Pasangan OKU Ditangkap Khalwat

Sumber Metro

PASANGAN OKU disoal siasat pegawai penguat kuasa JAIK selepas ditangkap berkhalwat di sebuah rumah di Jalan Langgar, Alor Setar, semalam.

ALOR SETAR: Sepasang pasangan kekasih yang juga orang kelainan upaya (OKU) dicekup berkhalwat oleh sepasukan anggota penguat kuasa Jabatan Agama Islam Kedah (JAIK) ketika sedang berdua-duaan di sebuah bilik sewa di tingkat atas sebuah bengkel di Jalan Langgar, di sini, pagi semalam.

Pasangan itu dikatakan melarikan diri dari rumah ibu saudara masing-masing di Kuala Lumpur, sebelum datang ke negeri ini dengan menumpang di sebuah bilik sewa sebelum merancang untuk bernikah di Thailand.

Difahamkan, pasangan berkenaan dikatakan bertindak untuk bernikah di Thailand selepas hubungan cinta mereka dilarang oleh ibu lelaki berkenaan kerana bimbang anaknya gagal menguruskan rumahtangga disebabkan tidak mampu bekerja kerana mempunyai masalah lembam, manakala wanita itu mengalami kecacatan fizikal serta berkerusi roda.

Malah, pasangan berkenaan yang berasal dari Johor itu dikatakan berkenalan di sebuah Pusat Latihan dan Kemahiran OKU di Sentul, Kuala Lumpur itu sebelum menjalinkan hubungan cinta.

Lelaki berusia 26 tahun dan pasangannya berusia 18 tahun itu dikatakan menumpang di sebuah bilik sewa ibu saudara wanita terbabit sejak 17 Oktober lalu, sebelum dicekup berkhalwat pagi semalam.

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa JAIK, Syeikh Muhammad Suhaimi Salleh, berkata berdasarkan aduan orang awam, sepasukan anggota diketuai Md Nasir Md Dali memeriksa sebuah dari empat bilik sewa di tingkat atas sebuah bengkel di Jalan Langgar, pada jam 9.15 pagi.
Katanya, selepas mengetuk pintu dan memberi salam, seorang lelaki yang memakai seluar pendek paras lutut dan berkemeja T kemudian membuka pintu lalu membenarkan pemeriksaan dijalankan.

“Pemeriksaan lanjut kemudian menemui seorang wanita sedang berbaring di atas toto dengan memakai kemeja T dan berseluar pendek paras paha.

"Hasil siasatan mendapati wanita itu cacat fizikal apabila tidak dapat berjalan kerana masalah kaki dan tangannya mengerekot, manakala pasangannya pula kelihatan normal tetapi mengalami masalah lembam.

“Wanita itu terpaksa dibawa turun bersama kerusi roda miliknya untuk memudahkan dia bergerak,” katanya di sini, semalam.

Muhammad Suhaimi berkata, pasangan itu mengaku lari dari rumah dan datang ke negeri ini sebelum mengambil keputusan untuk bernikah di Thailand.

Katanya, pasangan itu kemudian ditahan untuk siasatan lanjut kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen mempunyai hubungan mahram atau suami isteri.

“Mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kota Star untuk dibuat laporan tangkapan sebelum dibawa ke pejabat agama untuk siasatan lanjut dan dijamin dengan jaminan keluarga masing-masing,” katanya.

Baca Seterusnya......

IBU BUANG BAYI KERANA BERAMBUT PERANG

NANNING, China – Seorang ibu meninggalkan anak yang baru dilahirkannya di sebatang jalan di Nanning, wilayah Guangxi China kerana anak perempuannya itu berambut perang, lapor sebuah akhbar semalam.

Bayi malang itu ditemui oleh seorang wanita yang terdengar tangisannya, baru-baru ini.

Dia ditinggalkan bersama sekeping nota, beberapa helai pakaian bayi dan satu sampul surat berisi wang berjumlah 3,900 yuan (RM1,926).“Saya sedang berjalan ke tempat kerja dan terdengar suara tangisan daripada dalam selimut di tepi jalan. Apabila dibuka, saya lihat seorang bayi sedang menangis,” kata wanita tersebut.Nota yang ditinggalkan itu berbunyi: “Saya berharap orang yang baik hati boleh membantu menghantar bayi ini ke rumah anak-anak yatim. Anakku, aku ibu yang tidak bertanggungjawab.

Maafkan aku.”Polis mengesyaki bahawa ibunya membuang anaknya kerana dia berambut perang dan kemungkinan disebabkan oleh jantina bayi itu perempuan atau ibunya tidak mampu untuk membesarkannya.

Keluarga di China hanya dibenarkan mempunyai seorang anak bagi mengurangkan populasinya yang mencecah 1.3 bilion orang.

Baca Seterusnya......

Komited selesai RM437.2 bilion hutang negara jika PR ganti BN

http://dppwp.files.wordpress.com/2011/10/bengkrap.jpg
Pakatan Rakyat komited menyelesaikan hutang terkumpul negara yang berjumlah RM437.2 bilion sekarang sekiranya diberi peluang menggantikan Barisan Nasional memerintah kerajaan persekutuan di pilihan raya umum ke-13 kelak.

Demikian iltizam ekonomi Ketua Menteri Pulau Pinang, Y.A.B Lim Guan Eng di Majlis Penerangan Bajet Pakatan Rakyat Pulau Pinang 3M dan sumbangan RM100 Pelajar Emas yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Negeri.

Guan Eng berkata, kerajaan negeri Pulau Pinang berjaya melangsaikan kira-kira RM600 juta hutang kerajaan negeri dalam masa tiga tahun; berbanding hutang kerajaan persekutuan yang naik sebanyak 71 perarus dalam tempoh yang sama, iaitu dari RM266 bilion (2008) melebihi RM437.2 bilion (2011).

"Dari RM630.13 juta yang ditinggalkan oleh kerajaan negeri (Pulau Pinang) Barisan Nasional pada Mac lalu, kita (Pakatan Rakyat) berjaya mengurangkan sehingga 95 peratus atau RM29.66 juta (baki hutang).

"Seperti di Pulau Pinang, Barisan Nasional tidak langsai balik RM630.13 juta (hutang), RM600 juta keuntungan yang sepatutnya dinikmati rakyat terpaksa dibayar (hutang).

"Untuk melangsaikan hutang negara, setiap rakyat (yang berjumlah kira-kira 28 juta) secara purata menanggung hutang lebih RM16,300 jika Barisan Nasional terus memerintah Putrajaya.

"Dengan rekod urus ekonomi negeri Pulau Pinang yang cemerlang ini, kita (Pakatan Rakyat) yakin mampu mengurangkan hutang negara yang sekarang berjumlah RM437.2 bilion sekiranya dipilih rakyat (bagi) menggantikan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum depan kelak," ujarnya Sabtu lepas di dewan rakyat tingkas atas Pasar MPPP Jln.Patani, Georgetown.

Beliau berkata, langkah penjimatan, anti rasuah serta wibawa dan integriti merupakan antara faktor utama Pakatan Rakyat Pulau Pinang boleh mengurangkan hutang terkumpul kerajaan negeri.

"Kita memang kurang pengalaman (jika dibandingkan dengan Barisan Nasional), sebab itu kita tidak rasuah, amal tender terbuka, berjimat cermat dan amal integriti.

"Hasil penjimatan dan keuntungan pelaburan inilah yang disalurkan kembali kepada rakyat melalui sumbangan kepada warga emas, orang kelainan upaya (OKU), waris warga emas yang meninggal dunia, pelajar emas dan terbaru (Program) Anak Emas menerima RM100 mulai tahun depan," ujar beliau.-Pd

Baca Seterusnya......

Filipina Sambut Bayi Ke-7 Bilion Di Dunia

MANILA – Filipina hari ini meraikan kelahiran bayi ketujuh bilion di dunia secara simboliknya selepas ibunya selamat bayi perempuan di bilik bersalin di sebuah hospital kerajaan di sini.

Bayi seberat 2.5 kilogram bernama Danica May Camacho itu lahir menjelang tengah malam tadi sehingga mendapat liputan meluas media di bilik bersalin di
Jose Fabella Memorial Hospital. “Bayi amat comel dan sihat,” kata ibunya, Camille Dalura sambil meriba bayi perempuannya itu.

“Saya tidak percaya bahawa dia adalah bayi ketujuh bilion di dunia,” katanya.

Bayi berkenaan adalah anak kedua Dalura bersama pasangannya, Florante Camacho.

Pasangan suami isteri itu bersama bayi berkenaan kemudian menemui pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang meraikan bayi mereka itu dengan cek kecil.

Pasangan itu turut menerima hadiah daripada penderma tempatan termasuk geran biasiswa dan pakej ekonomi bagi membolehkan pesangan itu memulakan perniagaan runcit.
Turut menyaksikan peristiwa bersejarah itu ialah budak perempuan berusia 12 tahun, Lorrize Mae Guevarra yang diisytiharkan bagi keenam bilion di dunia pada 1999.

“Saya amat gembira melihat bayi yang comel ini. Saya harap dia sukakan saya dan membesar menjadi anak yang sihat dan disayangi semua orang,” katanya.

Bayi berkenaan adalah antara beberapa negara di dunia yang secara simboliknya menyambut kemunculan manusia ketujuh bilion di dunia hari ini. – AFP

Baca Seterusnya......

Sunday, October 30, 2011

Sekolah tak dibenar pilih BI ajar matematik/sains

Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini berkata pihak kementerian itu tidak akan membenarkan sekolah memilih bahasa untuk pengajaran matematik dan sains kerana ini akan menyukarkan keadaan.

Menurut Muhyiddin, menyediakan pilihan akan menimbulkan masalah dalam perancangan.

Katanya, jika sekolah dibenarkan membuat pilihan, keadaan akan menjadi kucar-kacir dalam sistem pendidikan.

Beliau yang juga timbalan perdana menteri berkata, adalah sukar bagi kementerian untuk menyediakan guru jika sekolah memilih untuk mengajar dalam bahasa Inggeris, atau dalam Bahasa Melayu.

Kumpulan pendesak yang terdiri daripada ibu bapa meminta kerajaan membenarkan sekolah memilih bahasa pengantar bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut berikut perubahan dasar untuk kembali mengajar dalam Bahasa Malaysia.

Sementara itu, Bernama melaporkan Muhyiddin berkata, keputusan kerajaan untuk memperkenalkan dasar Memartabat Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) dan memansuhkan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) harus dihormati dan diterima baik semua pihak.

Katanya, ini kerana sistem pendidikan negara akan menjadi kucar-kacir sekiranya kerajaan memberi kebebasan kepada ibu bapa memilih bahasa pengantar untuk anak-anak mereka mempelajari sains dan matematik di sekolah.

"Sukar bagi Kementerian Pelajaran untuk merancang cara bagaimana sebuah sekolah mahukan bahasa Inggeris, manakala yang sebuah lagi mahukan bahasa Melayu dan bagaimana pula untuk menyediakan guru-gurunya.

"Pada hari ini kita tahu sesetengah guru bahasa Inggeris kita pun tidak berapa cekap...jadi kalau sesetengah sekolah nak bahasa Inggeris (tetapi) sekolah itu tidak mempunyai guru Bahasa Inggeris yang baik (maka) ia tidak akan tercapai," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII di ibunegara hari ini.

Muhyiddin yang juga menteri pelajaran memberi jaminan bahawa kepentingan penguasaan bahasa Inggeris tidak akan diketepikan setelah PPSMI dimansuhkan.

"Kita sedar mungkin sebahagian daripada mereka itu menghendaki supaya kita tidak mengetepikan bahasa Inggeris...mereka punya kebimbangan kalau perubahan dasar ini bermakna bahasa Inggeris itu tidak diberikan perhatian.

"Sebab itu kita ubah dari PPSMI kepada MBMMBI kerana kedua-duanya ada... bahasa Melayu untuk kita martabatkan dan bahasa Inggeris untuk kita perkukuhkan," katanya.

Persatuan Ibu Bapa Untuk Pendidikan Malaysia (PAGE) sebelum ini mendesak kerajaan agar mengekalkan PPSMI dengan mendakwa bahawa ramai kalangan ibu bapa mahu supaya PPSMI terus dikekalkan atau memberi pilihan kepada ibu bapa yang masih mahu mengekalkan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris bagi anak-anak mereka.

Muhyiddin juga percaya dasar MBMMBI yang dilaksanakan mulai tahun ini bagi murid Tahun 1 melalui pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu itu akan membuahkan hasil dalam tempoh beberapa tahun akan datang.

"Saya telah perkenalkan beberapa inisiatif, contohnya kita sudah ubah kurikulum pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah-sekolah secara yang lebih menarik, lebih berkesan dan kita sudah tambah waktu pembelajarannya daripada 240 minit kepada 300 minit seminggu.

"Kemudian kita bawa masuk guru-guru penutur jati yang sudahpun ditempatkan di seluruh negara sebagai 'Master Teacher'. Pendekatan ini dilihat amat berkesan kerana mereka memantau guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris di sekolah-sekolah di seluruh negara.

"Kita juga melatih lebih ramai guru di Institut Perguruan Malaysia iaitu jumlahnya 10,000 guru yang nanti akan membimbing pembelajaran dalam bahasa Inggeris," katanya.

Baca Seterusnya......

Biar Raja kita jadi macam Raja Siam

Oleh Subky Latif

PROFESOR Aziz Bari, pakar perlembagaan UIAM telah di sapu semahu-mahunya oleh http://www.mykmu.net/wp-content/uploads/2011/10/aziz-bari-uiam-300x200.jpgorang-orang boleh dikira pelampau Umno di dalam dan di luar Parlimen.

Kesnya ialah dia dikatakan oleh satu portal berita ada memberi komen bahawa pembabitan Sultan Selangor dalam isu gereja diserbu Jabatan Agama Islam (Jais) adalah suatu tidak lazim.

Pada mereka pakar undangundang itu sudah menghina raja dan tindakan wajar dikenakan kepadanya.

Dalam negara yang akhir-akhir ini suka sangat membuat aduan polis, maka tidak tahu hendak diduga apa jadinya dengan bantahan Umno tegar itu.

Akhir-akhir ini si tegar Umno suka sangat melabelkan orang itu derhaka dan orang ini derhaka.

Jika label itu dikumpulkan, kita tidak tahu sudah berapa ramai rakyat kita jadi macam Hang Jebat?

Mungkin si Jebat sudah bersepah- sepah di sana sini.

Raja-raja seperti dimainkan bagi menyulitkan lawan. Apa yang dibuat dikaitkan dengan raja. Sikit-sikit raja. Raja-raja pula tidak membebaskan diri dari nama raja dijual di sana sini.

Kalau dikumpulkan orangorang yang dianggap derhaka dan menghina raja, mungkin Malaysia jadi negara beraja yang paling ramai rakyatnya derhaka.

Adapun pacal Aziz Bari itu ialah seorang profesor mengajar undang-undang. Orang yang mengaji undang-undang di universitinya mengaji daripadanya.

Maka sebarang perkembangan yang ada kaitannya dengan undang- undang dan perlembagaan, dia kena jelaskan kepada siswanya supaya siswa yang keluar nanti tidak jadi loyar kangkong.

Kita mahu graduan cerdik, bijak dan pintar seperti yang banyak dihasilkan di bawah Prof Diraja Ungku Aziz dulu. Kita tidak dapat mengagak graduan di bawah Prof Zainal Kling. Kalau gurunya Zainal Kling, graduannya pun macam Zainal Kling juga, setia kepada menteri lebih tinggi dari setia Hang Tuah.

Guru yang bebas seperti Aziz Bari dipercayai boleh melahir graduan kritikal seperti pelajarpelajar Ungku Aziz dulu.

Tidak dapat dinafikan Sultan Selangor telah mencemar duli dalam kes gereja diserbu Jais. Isu itu melibatkan undang-undang.

Siswa undang-undang kena kaji perkembangan itu. Aziz mesti ada jawapan tentang persoalan itu.

Betullah Aziz Bari bukan nabi. Huraiannya boleh jadi lemah dan boleh jadi hebat. Hujah Aziz mesti dijawab dengan hujah juga. Bung Mokhtar adalah pembuat undangundang di Parlimen. Dia mesti lawan Aziz dengan hujah undang-undang.

Begitu juga dengan Setiausaha Perhubungan Umno Selangor yang digugur daripada Kabinet oleh Najib. Di mana tidak tepatnya hujah Aziz Bari.

Jangan jadikan diri seperti pengampu Raja Singapura semasa dilanggar todak. Budak yang memberi idea bagi menyelamatkan rakyat dari serangan todak didakwa boleh mengancam kuasa raja. Raja pula lurus bendul, dengar pula nasihat menghasut seperti itu.

Raja mesti belajar daripada kejadian Raja Melaka mendengar fitnah pembesar tentang Hang Tuah. Kerana raja tidak membebaskan diri daripada bodek pembesar lemah, huru hara Melaka gerangannya.

Bung Mokhtar dan pemimpin Umno Selangor tidak membantu raja untuk menjadi pemerintah berwibawa dan dihormati. Tindakan itu adalah untuk mencemarkan istana dan membodohkan rakyat jelata.

Pemimpin-pemimpin Umno tidak dapat bantuan banyak daripada pandangan seperti itu. Ia tidak boleh menjadi Umno parti dinamik yang dapat memartabatkan rakyat, adab dan tamadun.

Suara mereka itu tidak lebih untuk menarik perhatian Najib Razak dan Muhyiddin Yassin supaya dikekalkan mereka sebagai calon.

Raja yang berwibawa memerlukan nasihat yang baik. Raja memerlukan nasihat sebelum bertindak dan memerlukan nasihat selepas bertindak. Tindakan yang baik pun perlu dikaji lagi kalau ada lompang di sana sini.

Jika Aziz Bari kata, ia satu suatu campur tangan yang tidak lazim, apa poin yang boleh dikata begitu. Orang seperti Bung Mokhtar tidak boleh dan tidak tergamak memberi pandangan yang digemar oleh raja. Tidak mudah untuk bercakap tegas di hadapan raja.

Sekeras-keras Dr Mahathir Mohamad itu pun kalau berdepan dengan raja belum tentu dia kata yang dia hendak kata dan patut kata. Menasihatkan raja bukan satu kerja yang senang. Apa lagi kalau raja itu tidak seperti Raja Siam dan Raja Great Britian.

Kedua-dua raja itu adalah contoh Raja Berperlembagaan yang tidak banyak campur tangan dalam urusan pemerintahan. Raja kita juga ramai yang seperti mereka.

Tidak perlulah disebutkan raja mana supaya tiada ada yang mengata raja itu baik dan raja ini kurang baik.

Walaupun kita tahu Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri telah bertindak keterlaluan terhadap Raja-Raja, tetapi kita juga mesti faham tentang adanya hal-hal yang tidak lazim oleh istana.

Kita tidak mahu jadi seperti Anuar Musa menabalkan sultan lain sedang Kelantan ada Sultan yang sah. Kita juga tidak mahu jadi macam Ibrahim Ali mencadang seorang putera dicalonkan mengganti Sultan yang ada. Kita juga tidak mahu jadi seperti Shahidan Kassim menggunakan Parlimen untuk menyerang Sultan yang tidak ngam dengan Perdana Menteri Dr Mahathir dulu.

Apa pun semua kejadian pahit itu menggambarkan adanya hal yang tidak lazim tadi.

Aziz Bari menggunakan bahasa undang-undang yang menarik sekadar menyebut tidak lazim.

Dia tidak mengecam dan mencemar raja. Mungkin itulah satu cara tersendiri bagi menasihat istana dari jarak jauh.

Sejak ulama zaman tabiin, tabiin-tabiin mengelak bekerja dengan raja dan menjadi penasihat raja. Banyak payahnya. Raja pun ada masalah yang perlu ditegur, tetapi bukan senang untuk menegurnya.

Ada ulama muktabar rela dipenjara daripada menjadi penasihat raja. Para ulama berbangga dengan sikap tegas ulama itu.

Mengapa jadi begitu dan mengapa ada yang mengira sikap ulama itu baik?

Maka kemudahan yang ada sekarang, kita ada media yang terbuka, kita ada demokrasi yang membenarkan bersuara, terbuka kaedah yang tidak terikat untuk menasihatkan istana seperti laporan sebuah portal berita yang membawa pandangan undangundang Aziz Bari itu.

Kalau Aziz Bari diangkat menjadi penasihat raja, dia juga tentu tidak dapat bersuara seperti sekarang.

Kalau pun Raja itu tidak garang, tetapi sebagai orang Raja, maka ada segan silu bercakap terus terang tentang raja dan tindakan raja.

Saya kira Aziz Bari tidak ada apa-apa kepentingan apabila dia mengeluarkan pandangannya sesuai dengan keperluan ilmu bagi menghidupkan ilmu undangundang yang dicurahkannya kepada pelajarnya khusus dan kepada masyarakat umumnya.

Kalau Umno Selangor merasakan UIAM mesti bertindak terhadapnya, buang dari UIAM, maka saya fikir banyak universiti di dunia mahukan tenaga pakar dan sikap bebasnya.

Tetapi tindakan seperti itu menyebabkan payah lagi untuk mencari profesor bebas sepertinya.

Apabila tidak profesor berani sepertinya, maka tidak mustahil universiti mengeluarkan graduan kangkung.

Kuliah Aziz yang objektif tentang undang-undang bukan saja diperlukan oleh siswanya dan masyarakat umum tetapi ia juga berguna untuk diketahui oleh sekalian Raja. Ilmu dan analisisnya boleh menjadi panduan yang baik bagi istana baginya menjadikan istana satu institusi yang berfungsi.

Sebagai seorang ahli ilmu undang-undang, untuk pengetahuan Bung Mokhtar dan Umno Selangor, sumbangan Aziz Bari dilihat lebih dihormati daripada sumbangan Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara. Setakat ini dia dilihat sebagai seorang profesional, tetapi Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara belum tahu lagi.


Baca Seterusnya......

Tuesday, October 25, 2011

Kg Baru: Gelojohnya kerajaan gadai tanah orang Melayu

Zulhazmi Shariff

Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011 (RUU PPKB 2011) baru sahaja diluluskan di Dewan Rakyat pada 5 Oktober 2011 yang lepas. RUU PPKB 2011 ini perlu melalui proses perundangan biasa iaitu perlu dibahaskan di Dewan Negara yang akan bersidang sesudah Dewan Rakyat selesai bersidang pada Disember 2011 nanti.

Apabila dibahaskan di Dewan Negara dan jika diluluskan, RUU PPKB 2011 tersebut perlu dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong bagi mendapatkan perkenan Baginda. Setelah diperkenankan Ke Bawah Duli Tuanku, maka barulah Kerajaan boleh mewartakan penguatkuasaan RUU PPKB 2011 menjadi Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011.

Demikianlah prosedur sesuatu Rang Undang-Undang menjadi Akta yang akan mempunyai kuasa di bawah undang-undang. Selagi tidak diluluskan dan tidak diwartakan, sesuatu Akta tidak mempunyai apa-apa kuasa penguatkuasaan. MALANGnya Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar (KWPKB) nampaknya tidak mempedulikan semua prosedur ini lantaran kegelojohan mereka ingin menjarah tanah Kampong Bharu milik orang-orang Melayu yang dijamin oleh Enakmen Tanah Petempatan Pertanian Melayu 1950 (Malay Agricultural Settlement Enactment 1950).

Pada 19 Oktober 2011, KWPKB telah mengadakan suatu perjumpaan tertutup di antara KWPKB dengan beberapa Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang kononnya mempunyai kepentingan di Kampong Bharu dan juga Lembaga Pentadbir Kampong Bharu (Lembaga MAS) serta Syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) yang terlibat secara langsung dalam pembangunan Kampong Bharu. Perjumpaan tertutup tersebut diadakan di Aras 7 Kementerian Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pada sidang media selepas perjumpaan tersebut, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Senator Datuk Raja Nong Chik Zainal Abidin dengan bangganya memaklumkan bahawa KWPKB akan menubuhkan suatu pasukan interim dengan peruntukkan geran sebanyak RM15 juta bagi memulakan kerja-kerja awal pembangunan Kampong Bharu. Beliau dilaporkan berkata “Justeru tak kan kita nak tunggu selesai baru nak bangunkan kawasan itu”.

Kegelojohan amat ketara di pihak Menteri yang tidak sabar-sabar hendak masuk ke Kampong Bharu meneroka tanah orang Melayu sedangkan pemilik dan pewaris tanah masih belum mendapat maklumat pembangunan bagaimana akan dilakukan oleh Kerajaan. Malah pemilik dan pewaris juga tiada pengetahuan tentang cadangan ini. Kementerian hanya mengambil pandangan NGO-NGO yang disebutkan terdahulu iaitu PAKAM (Persatuan Anak-Anak Kampong Bharu) dan PPKB (Persatuan Permbangunan Kampong Bharu) yang kedua-duanya tiada sebarang lokus untuk mewakili pemilik dan pewaris tanah. Siapa NGO-NGO ini yang beriya-iya benar hendak membangunkan tanah Kampong Bharu sedangkan selama ini mereka hanya ibarat “hidup segan mati tak mahu”? Mereka hanya muncul apabila cadangan pembangunan ini disebut-sebut oleh Menteri. Ada udang di sebalik batu kah mereka ini?

KWPKB, walau pun sedar RUU PPKB 2011 masih belum diluluskan oleh Dewan Negara dan masih belum dipersembahkan kepada Ke Bawah Duli Yang DiPertuan Agong untuk diperkenan malah lebih jauh lagi masih belum diwartakan, begitu gelojoh telah menimbang-nimbang melantik suatu pasukan interim dengan peruntukkan kewangan sebanyak RM15 juta bagi kerja-kerja awal. Sekali lagi jelas begitu gelojohnya mereka. Rang Undang-undang belum pun diluluskan, mereka sudah berkira-kira untuk meneroka tanah orang Kampong Bharu.

Peruntukkan geran RM15 juta tersebut juga menimbulkan persoalan. Bagaimana peruntukkan geran tersebut dibuat? Peruntukkan RM15 juta tersebut disalurkan kepada siapa? Pasukan interim yang dimaksudkan belum ditubuhkan tetapi dimaklumkan bahawa sebanyak RM9 juta daripada peruntukkan tersebut telah digunakan. Bagaimana peruntukkan tersebut digunakan? Siapa yang membelanjakan RM9 juta peruntukkan tersebut? Adakah Kementerian atau Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) atau NGO-NGO tersebut? Jika peruntukkan RM9 juta telah digunakan sebelum pembentukkan pasukan interim dan pembentukan Perbadanan, maka kenapa perlu disebutkan?

Pengumuman penubuhan suatu pasukan interim ini juga dengan jelas menunjukkan bahawa KWPKB telah mendahului Parlimen dan Yang Dipertuan Agong. Bagaimana boleh ditubuhkan dan diwujudkan suatu pasukan bagi menjalankan sesuatu tugasan dengan peruntukkan kewangan sedangkan Akta yang mengawal Perbadanan yang dimaksudkan masih belum diluluskan? Adakah ini cara Kerajaan mentadbir negara? Perundangan masih belum diluluskan dan belum dikuatkuasakan tetapi peruntukkan telah dibuat malah telah pun dibelanjakan? Ini jelas suatu tindakan menghina institusi Parlimen dan institusi Istana malah suatu tindakan yang melanggar perundangan negara.

Menteri juga menyatakan bahawa pihak Kementeriannya sedang dalam perbincangan bersama NGO-NGO dan GLC-GLC berkaitan tentang bentuk pembangunan yang akan dilakukan di Kampong Bharu. Sekali lagi jelas menunjukkan bahawa hak pemilik dan pewaris tanah tidak diambilkira malah diketepikan begitu sahaja. Pembangunan Kampong Bharu hanya mengambilkira pandangan NGO dan GLC sedangkan mereka ini tiada apa-apa kepentingan langsung berbanding pemilik dan pewaris tanah. Adakah pemilik dan pewaris tanah dilibatkan di dalam perbincangan pembangunan? SILA AMBIL PERHATIAN bahawa tanah yang hendak dibangunkan itu adalah milik pemilik dan pewaris tanah, bukannya milik NGO atau GLC. Bagaimana jaminan yang diberikan Menteri sebelum ini bahawa hak pemilik dan pewaris tanah diambilkira sedangkan pandangan hanya diambil daripada NGO dan GLC? Sekali lagi nyata dan terang bahawa semua jaminan yang disebutkan sebelum ini hanyalah omong kosong sahaja.

Kenapa begitu gopoh dan gelojoh hendak membangunkan tanah Kampong Bharu sehingga pemilik dan pewaris tanah tidak diberikan maklumat terperinci tentang Rang Undang-undang dan bentuk pembangunan yang hendak dilaksanakan? Pemilik dan pewaris tanah Kampong Bharu seharusnya sedar dan membuka mata dengan tindakan gelojoh dan gopoh pihak-pihak ini. Jangan biarkan tanah milik orang Melayu dan harga diri orang Melayu diperkudakan pihak-pihak tertentu yang hanya memikirkan keuntungan mereka semata-mata tanpa memikirkan kelangsungan hidup dan maruah bangsa.

Penulis adalah Penasihat Undang-Undang Sekretariat Pembangunan Kampung Baru.

Baca Seterusnya......

Lulus rang murtad di parlimen, bukan di stadium

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 25 Okt: Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat, Datuk Harun Taib menegaskan bahawa untuk memastikan murtad tidak berlaku di negara ini ialah dengan meluluskan Rang Undang-undang Hudud di Parlimen dan bukannya di stadium yang turut menangani masalah hukuman riddah.

Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mashitah Ibrahim sepertimana yang dilaporkan Utusan hari ini.

Mashitah berkata, hala tuju perjuangan PAS kabur kerana PAS tidak menyokong Akta Murtad dan penganjuran Himpunan Sejuta Umat (Himpun).

Kenyataan Ustaz Harun itu merujuk kepada usaha yang telah dilakukan oleh PAS sebelum ini untuk memerangi murtad termasuk membawanya ke parlimen.

PAS sudah tiga kali membawa undang undang persendirian di Parlimen sejak 1990 oleh Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang untuk mengawal murtad.
Malangnya usul yang memerlukan cadangan daripada anggota kabinet tidak diangkat walaupun sidang Parlimen habis.

Menurut Ustaz Harun lagi, undang-undang hudud yang telah diluluskan di Terengganu dan Kelantan menjelaskan secara terang lagi jelas tentang bagaimana untuk menangani permasalahan murtad mengikut apa yang terkandung dalam syariah Islam.

Beliau turut mengulas mengapa PAS tidak terlibat secara rasmi dengan Himpun baru-baru ini.
"Himpunan adalah satu program yang dianjurkan oleh NGO dan sebagai sebuah institusi politik, PAS tidak mahu mengambil kesempatan politik dari isu agama kerana isu agama mesti dibuktikan melalui tindakan dan itulah apa yang telah PAS lakukan, meluluskan akta murtad tempatnya di Parlimen dan bukan melalui cara berarak," ujarnya yang juga Adun Manir

Baca Seterusnya......

Gambar-gambar Banjir Di Thailand

Flood victim having to perform acrobatic walk on the high pole telephone wire lines.Along Phetkasem Road, Thailand

People pass the time next to a motorbike hanging from the beams of a bus stop above a flooded road in Pathum Thani province, on the outskirts of Bangkok, October 21, 2011

Stool shoes keeping your feet dry

Super Tuk Tuk

A mahout—or elephant keeper—stands on an elephant in Thailand's flooded Ayutthaya Province on October 13

"Doctors are patrolling the flooded areas in small boats and are making house calls to residents ... incapable of moving,"People sit and eat in a flooded street of Ayutthaya, Thailand, on October 10,2011.

sumber


Baca Seterusnya......

Kes Aziz Bari, UIA Tarik Balik Penggantungan,


Universiti Islam Antarabangsa (UIA) telah menarik balik arahan gantung tugas yang dikenakan ke atas pensyarah undang-undangnya Prof Abdul Aziz Bari hari ini.

Perkara itu dimaklumkan oleh unit perundangan menerusi satu surat yang difakskan sekitar pukul 6.30 petang tadi, kata peguam beliau Dr Zulqarnain Lukman kepada The Malaysian Insider.

“Surat diterima petang sekitar 6.30 petang, selepas kami hantar respons kepada surat tujuk sebab petang tadi, ia ditandatangani oleh pegawai unit perundangan... UIA arah Prof Abdul Aziz Bari lapor diri kepada dekan Kulliyah Undang-undang,” kata Zulqarnain.

Bagaimanapun kata beliau, surat petang ini menyebut bahawa siasatan akan dijalankan tetapi hanya penggantungan tugas ditarik balik.

Dalam laporan petang tadi, The Malaysian Insider memetik Zulqarnain berkata UIA memaklumkan akan mengumumkan keputusan hasil siasatannya ke atas Aziz esok.

Zulqarnain memberitahu, beliau telah dimaklumkan oleh pegawai unit perundangan hari ini bahawa siasatan pihaknya sudah selesai dan akan meneliti penjelasan Aziz yang diserahkan petang tadi.

“Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh pegawai dari unit perundangan UIA, mereka akan meneliti penjelasan Prof Aziz dan akan memberikan jawapan... keputusan mereka sama ada akan mengambil tindakan susulan, meneruskan tindakan, berhenti di sini (setakat surat tunjuk sebab) atau sebaliknya,”
kata Zulqarnain.

Beliau menghantar surat penjelasan Aziz, menjawab surat tunjuk sebab UIA, kira-kira 3 petang tadi.

Zulqarnain berkata dalam responsnya, Aziz telah menjelaskan bahawa kenyataan beliau mengenai titah Sultan Selangor adalah satu bentuk kebebasan dalam memberi pandangan, yang sama sekali tidak bertentangan denagn Artikel 15(3) Peraturan-peraturan Disiplin Universiti dan juga Seksyen 3(2) Akta Hasutan.

“Asasnya penjelasan kami kepada UIA adalah begitu, apa yang dikatakan oleh Prof Aziz ialah ia kebebasan bersuara, tidak melanggar undang-undang dan peraturan negara... Seksyen 3(2) Akta Hasutan sendiri memberi pengecualian,” katanya.

Pengurusan UIA mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada Aziz berhubung kenyataan pensyarah undang-undang itu ekoran titah Sultan Selangor berkaitan isu Gereja Methodist Damansara Utama dan tindakan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) baru-baru ini.

UIA telah memberi masa selama seminggu sehingga 4 petang esok kepada Aziz untuk menjawab surat tunjuk sebab itu.

Surat tunjuk sebab itu juga menyebut beliau digantung perkhidmatan sehingga siasatan selesai dan dilarang memasuki kampus UIA.

Jumaat lalu, Rektor UIA Prof Datuk Seri Dr Zaleha Kamaruddin berkata Aziz perlu menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan Lembaga Disiplin, Tatatertib dan Kakitangan UIA berhubung kenyataan mempertikaikan titah Sultan Selangor.

Beliau berkata jika Aziz tidak membalas surat tunjuk sebab itu dalam masa ditentukan, pensyarah berkenaan boleh dihadapkan ke Lembaga Displin, Tataterib dan Kakitangan UIA untuk dibicarakan.

Zaleha berkata kenyataan Aziz berhubung titah ucapan Sultan Selangor akan disiasat mengikut Peraturan 15 Peraturan Tatatertib Kakitangan universiti itu.

Baca Seterusnya......